Θεία Κοινωνία σέ ἀσθενεῖς ἤ ἑτοιμοθάνατους ἀπό τόν Ἱερέα ἤ τόν Διάκονο

Θεία Κοινωνία

Γιά τή μεταφορά τῶν Τιμίων Δώρων σέ κατ’οἶκον ἀσθενεῖς καί ἑτοιμοθάνατους ἀπαιτεῖται εὐλαβής προετοιμασία καί παρουσία ὁρισμένων ὑλικῶν μέσων:

1. Εἰδοποιοῦμε ἔγκαιρα τόν ἱερέα καί ἐνῶ ὁ ἑτοιμοθάνατος διατηρεῖ ἀκόμη στοιχειώδη ἐπαφή μέ τό περιβάλλον καί μπορεῖ νά καταπιεῖ τή Θεία Κοινωνία.

2. Μετά ἀπό σχετική συννενόηση παραλαμβάνουμε τόν ἱερέα ἀπό τόν Ναό, τόν μεταφέρουμε στήν οἰκία καί τόν ἐπιστρέφουμε στόν Ναό.

3. Ἔχουμε ἤδη θυμιάσει τόν χῶρο ὅπου θά ὑποδεχθοῦμε τόν Χριστό μέ εὐῶδες θυμίαμα.

4. Ὅταν φτάσει ὁ ἱερέας κάνουμε σιωπηλά ὑπόκλιση, τόν βοηθοῦμε στή μετάληψη τοῦ ἀσθενοῦς ἤ τοῦ ἑτοιμοθάνατου καί τόν παραβγάζουμε ἕως τήν ἔξοδο τῆς οἰκίας μας σιωπηλοί.

5. Στό δωμάτιο τοῦ ἀσθενοῦς πρέπει νά ἔχουμε εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας ἐπιστηριγμένη σέ εἰδική βάση ἤ σέ κάποιο σταθερό σημεῖο καί κανδήλα ἀναμμένη μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα.

6. Γενικότερα, οὔτε ὁμιλίες οὔτε μουσικές ἐπιτρέπονται, οὔτε ἄσεμνη ἐνδυμασία.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ