ΙΙ. Ἄδεια Γάμου

– αὐτοπρόσωπη παρουσία τῶν μελλονύμφων καί ὑπογραφή τοῦ ἐγγυητικοῦ

– ἔκδοση πιστοποιητικῶν ἀγαμίας ἤ προσκόμιση τῶν ἤδη ἐκδοθέντων (ἐντός ἑξαμήνου ἀπό τήν ἔκδοσή τους)

– ὑπογραφή τῆς πράξης προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τέκνων

– παράβολο Γάμου ἀπό τήν ἐφορία ἤ ἀπό ΚΕΠ

– κληρικόσημα

– δημοσίευση σέ ἐφημερίδα

– δύο (ἐνήλικες) μάρτυρες (ὄχι γονεῖς καί ἀδέρφια), χριστιανοί ὀρθόδοξοι ἡμεδαποί μέ τίς ταυτότητές τους, ἤ νομίμως καί μονίμως διαμένοντες ἐν Ἑλλάδι ὁμόδοξοι ἀλλοδαποί μέ τά νομιμοποιητικά ἔγγραφά τους

– ἀντίγραφο ληξιαρχικῆς πράξης θανάτου τοῦ/τῆς συζύγου ἄν ἔχει προηγηθεῖ, καί ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο ἀποβλέπει σέ ἄλλο Γάμο

– ἀντίγραφο Διαζευκτηρίου ἀπό τήν οἰκεία ἐκκλησιαστική ἀρχή (Μητρόπολη ὅπου τελέστηκε ὁ Γάμος) μέ τήν εἰδική σήμανση (συνήθως κόκκινη) ὅτι ἐκδίδεται ἀποκλειστικῶς διά τήν ἔκδοσιν ἀδείας Γάμου (δευτέρου ἤ τρίτου), καί μέ ἐπίσημη μετάφραση ἄν τελέστηκε στό ἐξωτερικό

– ἀντίγραφο ληξιαρχικῆς πράξης πολιτικοῦ γάμου, ἄν ἔχει προηγηθεῖ τέτοιος (μέ ἐπίσημη μετάφραση ἄν τελέστηκε στό ἐξωτερικό)

– στήν περίπτωση μεικτοῦ Γάμου προβλέπεται συμβολαιογραφική πράξη ὅτι τά τέκνα πού θά προκύψουν θά βαπτιστοῦν κατά τό ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα