Ὁλοκλήρωση σκυροδέτησης ἀνωδομῆς
(ἐξωτερικό & ἐσωτερικό Ἱ.Ν.)