Ι. Πιστοποιητικό Ἀγαμίας (ἤ ἐλευθερογαμίας) τύπου Β΄

ΙΙ. Ἄδεια Γάμου