ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ

Παρακαλοῦνται ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ μελλόνυμφοι πού ἔχουν προγραμματίσει ἤ ἐπιθυμοῦν νά προγραμματίσουν τέλεση Γάμου στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου Περαίας, νά λάβουν ὑπόψην τους τίς παρατηρήσεις καί συμβουλές πού ἀκολουθοῦν πού σκοπό ἔχουν τή διαφύλαξη τῆς ἱερότητας τοῦ μυστηρίου, τήν ὀρθή ἐκπλήρωση τῶν δικῶν μας ἱερατικῶν καθηκόντων καί τήν ἀπρόσκοπτη τέλεση τοῦ μυστηρίου πρός εὐλογία τῶν προσερχομένων σ’ αὐτό.

 

1. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων στόν Ἱερό Ναό.

 

2.α. Ὁ/ Ἡ φωτογράφος πρέπει νά εἶναι σεμνά ντυμένος, μετρημένος στίς κινήσεις του, νά ἀποφεύγει τήν προσπέλαση σημείων, ὅπως τό Βῆμα μπροστά ἀπό τή Βασιλική Πύλη, νά μήν ἐπιζητεῖ τό <<στήσιμο>> καί τή θέση πόζας κατά τήν ὥρα τέλεσης τοῦ μυστηρίου.

β. Δέν ἐνδείκνυται ἡ χρήση προβολέων καί ἠλεκτρικῶν φανῶν (φλάς) πέραν τοῦ ἑνός καί αὐτοῦ πού φέρει ἡ μηχανή φωτογράφησης.

 

3. Ἡ βιντεοσκόπηση ὑποχρεωτικά θά γίνεται δίχως ὑπερβολικές μετακινήσεις τοῦ βιντεολήπτη ἤ ἀπό σταθερό σημεῖο (σέ τρίποδα).

 

4. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑποκατάσταση τῶν ἱεροψαλτῶν καί τῆς χορωδίας τοῦ Ναοῦ μέ ἄλλους ἐμβόλιμους ἱεροψάλτες προσωπικῆς προτίμησης.

 

5. α. Ἀπαγορεύεται ὁ στολισμός τῶν προπύλων καί τῶν εἰσόδων τοῦ Ναοῦ.

β. ὁ στολισμός πού ἀφορᾶ στό μυστήριο πραγματοποιεῖται μόλις λίγο πρίν τήν ἔναρξή του.

 

6. Δέν εἶναι θεμιτό τό ποζάρισμα κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου.

 

7. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τοῦ αὔλιου χώρου τοῦ Ναοῦ γιά παράθεση κεράσμα-τος ἤ γεύματος.

 

8. Οἱ γονεῖς καί οἱ κουμπάροι πρέπει νά εἶναι κόσμια & σεμνά ντυμένοι.

 

9. Δέν μποροῦν νά γίνουν κουμπάροι σέ Γάμο ἀλλόθρησκοι, ἑτερόδοξοι, παλαιο-ημερολογίτες, ὅσοι ἀρνήθηκαν σε κάποια φάση τῆς ζωῆς τους τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί δέν ἔλαβαν συγχώρεση ἀπό Πνευματικό, ὅσοι συμμετεῖχαν σέ πορνεία, μοιχεία, κλοπή, δολοφονία, τοκογλυφία, ἤ ἔδωσαν πίστη σέ μαγεία, ἀστρολογία, τή μετενσάρκωση καί συναφῆ ἀποκρυφιστικά δόγματα, ὅσοι ἀρνοῦνται μερικῶς ἤ ὁλικῶς τήν πίστη καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

 

10. Μέ προσοχή πρέπει νά ἀποφεύγουμε ἐκτροπές, ὅπως ὁ περίπατος ἐντός τοῦ Ναοῦ, τά πηγαδάκια, οἱ ἀστεϊσμοί, ἡ χρήση μαστίχας, καί τό νά καθόμαστε σταυροπόδι.

 

11. Πρίν τόν Γάμο προτρέπουμε ὁλόψυχα οἱ μελλόνυμφοι νά ἐξομολογηθοῦν.

 

12. Εἶναι ἀδικαιολόγητη ἡ περισσότερο ἀπό δέκα λεπτά καθυστέρηση προσέ-λευσης στό μυστήριο. Νά λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι ἀκολουθοῦν καί ἄλλα.

 

13. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση κερμάτων, ρυζιοῦ, κουφέτων καί γενικά κάθε εἴδους στόν χορό τοῦ <<Ἠσαῒα>>.

 

14. Γιά τήν ἔκδοση ἄδειας Γάμου ἀπαιτοῦνται:

α. Οἱ προσερχόμενοι νά μήν ἔχουν κόλλημα ἐξ αἵματος ἤ ἐξ ἀγχιστείας ἤ ἐκ τοῦ Βαπτίσματος.

β. Πιστοποιητικό ἀγαμίας ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἀρχή στήν ὁποία ὑπάγεται ὁ ἐνδιαφερόμενος καί ζεῖ τήν τελευταία πενταετία.

γ. Δύο μάρτυρες.

δ. Χαρτόσημο Γάμου,

ε. Δημοσίευση σέ ἐφημερίδα,

στ. Διαζευκτήριο (ὅταν κάποιος εἶναι διαζευγμένος) εἰδικό γιά τήν ἔκδοση ἄδειας Γάμου,

ζ. Θεωρημένο ἀντίγραφο ληξιαρχικῆς πράξης θανάτου τοῦ/τῆς τέως συζύγου (ὅταν ἕνας ἀπό τούς μελλονύμφους τελεῖ ἐν χηρείᾳ),

η. Θεωρημένο ἀντί-γραφο τῆς πράξης τοῦ πολιτικοῦ Γάμου, ὅταν ἔχει προηγηθεῖ τέτοιος,

θ. Ὑπογραφή τοῦ Ἐγγυητικοῦ (τό ὁποῖο θά προσκομίσουν οἱ μελλόνυμφοι στήν Ἱερά Μητρόπολη, στόν Πολύγυρο Χαλκιδικῆς, γιά τήν ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἄδειας Γάμου),

ι. κληρικόσημα.

 

15. Στήν περίπτωση ἀλλοδαπῶν ὀρθοδόξων, κατόπιν ἐπαρκοῦς αἰτιολόγησης, τελεῖται Γάμος μέ τήν προσκόμιση τῶν ἀντίστοιχων δικαιολογητικῶν μετα-φρασμένων στά ἑλληνικά ἀπό ἐπίσημη κρατική ὑπηρεσία (Πρεσβεία, Προξενεῖο).

 

16. Στήν περίπτωση μεικτῶν Γάμων, ἄν τό ἑτερόδοξο μέλος δέν ἐπιθυμεῖ νά γίνει Ὀρθόδοξο, μαζί μέ τά παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζεται καί συμβολαιογραφική πράξη ὅτι τά παιδιά πού θά προκύψουν, θά βαπτιστοῦν κατά τό Ὀρθόδοξο χριστιανικό δόγμα.

 

17. Στήν περίπτωση πού τό ζεῦγος θά προσκαλέσει στό μυστήριο καί ἄλλον ἱερέα, εἰδοποιεῖται ἔγκαιρα ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας καί ἡ Μητρόπολη.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ