ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ (ΠΡΟΣ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΥΣ)

Παρακαλοῦνται ὅλοι ἀνεξαιρέτως ὅσοι ἔχουν προγραμματίσει ἤ ἐπιθυμοῦν νά προγραμματίσουν τέλεση Βάπτισης στήν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου Περαίας, νά λάβουν ὑπόψην τους τίς παρατηρήσεις καί συμβουλές πού ἀκολουθοῦν, πού σκοπό ἔχουν τή διαφύλαξη τῆς ἱερότητας τοῦ Μυστηρίου, τήν ὀρθή ἐκπλήρωση τῶν δικῶν μας ἱερατικῶν καθηκόντων καί τήν ἀπρόσκοπτη τέλεση τοῦ μυστηρίου πρός εὐλογία τῶν προσερχομένων σ’ αὐτό.

 

1. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση κινητῶν τηλεφώνων στόν Ἱερό Ναό.

 

2. α. Ὁ/ Ἡ φωτογράφος πρέπει νά εἶναι σεμνά ντυμένος, μετρημένος στίς κινήσεις του, νά ἀποφεύγει τήν προσπέλαση σημείων, ὅπως τό Βῆμα μπροστά ἀπό τή Βασιλική Πύλη, νά μήν ἐπιζητεῖ τό <> καί τή θέση πόζας κατά τήν ὥρα τέλεσης τοῦ μυστηρίου.

β. Δέν ἐνδείκνυται ἡ χρήση προβολέων καί ἠλεκτρικῶν φανῶν (φλάς) πέραν τοῦ ἑνός καί αὐτοῦ πού φέρει ἡ μηχανή φωτογράφησης.

 

3. Ἡ βιντεοσκόπηση ὑποχρεωτικά θά γίνεται δίχως ὑπερβολικές μετακινήσεις τοῦ βιντεολήπτη ἤ ἀπό σταθερό σημεῖο (σέ τρίποδα).

 

4. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ὑποκατάσταση τῶν ἱεροψαλτῶν καί τῆς χορωδίας τοῦ Ναοῦ μέ ἄλλους ἐμβόλιμους ἱεροψάλτες προσωπικῆς προτίμησης.

 

5. α. Ἀπαγορεύεται ὁ στολισμός τῶν προπύλων καί τῶν εἰσόδων τοῦ Ναοῦ.

β. ὁ στολισμός πού ἀφορᾶ στό μυστήριο πραγματοποιεῖται μόλις λίγο πρίν τήν ἔναρξή του.

 

6. Δέν εἶναι θεμιτό τό ποζάρισμα κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου.

 

7. Ἀπαγορεύεται ἡ χρήση τοῦ αὔλιου χώρου τοῦ Ναοῦ γιά παράθεση κεράσμα-τος ἤ γεύματος.

 

8. Οἱ γονεῖς καί οἱ κουμπάροι πρέπει νά εἶναι κόσμια & σεμνά ντυμένοι.

 

9. Δέν μποροῦν νά γίνουν ἀνάδοχοι σέ Βάπτιση ἀλλόθρησκοι, ἑτερόδοξοι, παλαιοημερολογίτες, ὅσοι τέλεσαν μόνο πολιτικό Γάμο (δίχως νά ἀκολουθήσει θρησκευτικός), ὅσοι ἀρνήθηκαν σε κάποια φάση τῆς ζωῆς τους τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί δέν ἔλαβαν συγχώρεση ἀπό Πνευματικό, ὅσοι συμμετεῖχαν σέ πορνεία, μοιχεία, κλοπή, δολοφονία, τοκογλυφία, ἤ ἔδωσαν πίστη σέ μαγεία, ἀστρολογία, τή μετενσάρκωση καί συναφῆ ἀποκρυφιστικά δόγματα, ὅσοι ἀρνοῦνται μερικῶς ἤ ὁλικῶς τήν πίστη καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

 

10. Μέ προσοχή πρέπει νά ἀποφεύγουμε ἐκτροπές, ὅπως ὁ περίπατος ἐντός τοῦ Ναοῦ, τά πηγαδάκια, οἱ ἀστεϊσμοί, ἡ χρήση μαστίχας, καί τό νά καθόμαστε σταυροπόδι.

 

11. Ὁ ἀνάδοχος εἶναι μόνον ἕνας (κατ’ ἐξαίρεση δύο ἄν εἶναι σύζυγοι) καί αὐτός ὑπογράφει στή σχετική δήλωση Βάπτισης.

 

12. Εἶναι ἀδικαιολόγητη ἡ καθυστέρηση προσέλευσης στό μυστήριο. Νά λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι συχνά ἀκολουθοῦν καί ἄλλα.

 

13. Γιά τούς ἐνήλικες ἡμεδαπούς καί ἀλλοδαπούς πού θέλουν νά βαπτιστοῦν, ὑποχρεωτικά προηγεῖται κατήχηση καί ὁ/ἡ ἀνάδοχος προτρέπουμε νά εἶναι τοῦ ἴδιου φύλου.

 

14. Στήν περίπτωση πού τό ζεῦγος θά προσκαλέσει στό μυστήριο καί ἄλλον ἱερέα, εἰδοποιεῖται ἔγκαιρα ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας καί ἡ Μητρόπολη.

 

15. Γιά τόν ὑποψήφιο νά βαπτιστεῖ τά ροῦχα (τά λεγόμενα ἐμφώτια) πού θά φορέσει μετά τή βάπτιση πρέπει νά εἶναι λευκά ἤ τουλάχιστον ἀνοιχτόχρω-μα.

 

16. α. Τόσο ἡ μητέρα ὅσο καί τό παιδί πρέπει νά ἔχουν λάβει τίς εὐχές τοῦ Σαραντισμοῦ & τήν εὐχή τῆς ὀνοματοδοσίας.

β. Τά νήπια καλόν εἶναι νά βαπτίζονται μέχρι τον ἕβδομο- ὄγδοο μήνα.

 

17. α. Οἱ γονεῖς προσκομίζουν τήν ἡμέρα τῆς Βάπτισης ἀντίγραφο τῆς ληξιαρχικῆς πράξης γέννησης τοῦ παιδιοῦ (μεταφρασμένη στά ἑλληνικά ἄν ἔχει γεννηθεῖ στό ἐξωτερικό).

β. ἡ δήλωση Βάπτισης τοῦ παιδιοῦ πού θά συντάξει ὁ ἱερέας πρέπει ἔγκαιρα νά κατατίθεται στόν ἁρμόδιο Δῆμο.

 

18. Ὅταν γιά κάποιο λόγο θά δώσουμε δύο ὀνόματα στό παιδί τό ἕνα ἀπό τά δύο νά γιορτάζει.

 

19. Ὁ σταυρός τοῦ νεοφώτιστου (εἴτε ἰσοσκελής εἴτε ἀνισοσκελής) πρέπει νά ἔχει εὐθεῖες κεραῖες καί κατά προτίμηση νά φέρει χαρακτό ἤ ἀνάγλυφο τόν ἐσταυρωμένο Χριστό.

 

20. Ὁ/ἡ ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι σέ θέση νά ἀπαγγείλει μέ καθαρότητα καί σαφήνεια τά μέρη τῆς Κατήχησης πού τοῦ/τῆς ἀνήκουν καί μάλιστα τό <>.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ