Εὐχέλαιο

Ευχέλαιο

 Γιά τήν σωστή τέλεση τοῦ μυστηρίου ἀπαιτεῖται εὐλαβής προετοιμασία καί παρουσία ὁρισμένων ὑλικῶν μέσων:

1. Μικρό καθαρό τραπεζάκι δίχως ἄλλα ἀντικείμενα ἐπάνω του ἤ ἐπάνω σέ μιά πλευρά τῆς τραπεζαρίας

2. Μικρό καθαρό λευκό τραπεζομάνδηλο ἤ καρέ΄ ἤ διαφορετικά κόκκινο μάκτρο

3. Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς Παναγίας ἐπιστηριγμένη σέ εἰδική βάση ἤ σέ κάποιο σταθερό σημεῖο

4. Εἰδική γυάλινη ἤ κρυστάλλινη ἤ πήλινη ἤ πορσελάνινη λεκάνη- φιάλη, γεμισμένη τουλάχιστονἕως τή μέση μέ καθαρό ἀλεύρι καί ἑπτά κεριά (προορισμένη γιά ἀποκλειστική χρήση τέλεσης μυστηρίου). Ἀντί ἄλευρου μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σιτάρι ἤ ἕτοιμη προσφορά-λειτουργιά. Τό μέν ἀλεύρι μετά τό πέρας τοῦ εὐχελαίου ζυμώνεται γιά τήν παρασκευή προσφόρου καί προσφέρεται στόν Ναό ἤ ψωμιοῦ πού καταναλώνεται ἀπό τήν οἰκογένεια΄τά δέ ἄλλα ὑλικά ἄν χρησιμοποιηθοῦν (σιτάρι ἤ ἕτοιμη λειτουργιά) καταναλώνονται καί πάλι ἀπό τήν οἰκογένεια.

5. Καί κανδήλα ἀναμμένη μπροστά ἀπό τήν εἰκόνα καί δύο κηροπήγια μέ ἀναμμένα κεριά ἐκατέρωθεν τῆς εἰκόνας (ἤ τουλάχιστον ἕνα ἐκ τῶν δύο) Στήν κανδήλα προσθέτουμε μόνο ἐλαιόλαδο, καί τόσο ἡ θρυαλλίδα (φυτίλι) ὅσο καί ἡ βάση της πρέπει νά εἶναι καινούργια, δηλαδή νά πρωτοχρησιμοποιοῦνται στό μυστήριο αὐτό.

6. Σέ λευκό καθαρό φύλλο χαρτί ἔχουμε καθαρογραμμένα τά ὀνόματα ζώντων (οἰκείων ἤ καί συγγενῶν) στήν ὀνομαστική πτώση.

7. Ἐπάνω σέ πιατάκι τοποθετοῦμε τό θυμιατό μέ ἀναμμένο καρβουνάκι καί εὐῶδες θυμίαμα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ εὐχελαίου.

8. Σέ πιατάκι ἤ χαρτοπετσέτα τοποθετοῦμε δύο-τρεῖς μπατονέτες ἤ, ἄν δέν ἔχουμε, τοποθετοῦμε ἔστω κάποια κομμάτια βαμβακιοῦ γιά τή χρίση τῶν πιστῶν μέ τό ἁγιασμένο ἔλαιο στό τέλος τῆς ἀκολουθίας.

9. Ἄν τό ἐπιθυμοῦμε μοιράζουμε κεριά στούς παρευρισκομένους.

10. Ὅταν ὁ ἱερέας θά ἐκφωνήσει τό <<ἔτι καί ἔτι κλίναντες τά γόνατα, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν>>, μέ νεῦμα πού θά μᾶς κάνει, σβήνουμε τά κεριά πού κρατοῦμε στό χέρι καί ὅσοι μποροῦν γονατίζουν γιά τήν ἀνάγνωση τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς΄ ἐνῶ ὅσοι δέν μποροῦν κλίνουν ταπεινά τόν αὐχένα τους. Ὁ ἄμεσα πάσχων προσέρχεται κάτω ἀπό τό ἐπιτραχήλιο τοῦ ἱερέα.

11. Δέν νοεῖται κατ’ οἶκον τέλεση μυστηρίου καί ὑποδοχή τοῦ ἱερέα μέσα σέ ἀτμόσφαιρα μέ τσιγάρα καί ἀνοίκεια γιά τό μυστήριο μουσική ἤ ἄσεμνη ἐνδυμασία.

12. Δέν ἐπιτρέπουμε στήν κατ’ οἶκον τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ παρουσία ζώων, ὅπως γάτες καί σκυλιά.

13. Κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου δέν ἐπιτρέπουμε τήν κατά βούληση καί αὐθαίρετη ψαλμωδία ἤ ἀνάγνωση ἤ τά ἀκατανόητα μουρμουρητά.

14. Τά κατ’ οἶκον μυστήρια τελοῦνται ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας μας. Στήν περίπτωση πού ἐπιθυμοῦμε νά προσέλθει ἱερέας πού εἶναι φιλικό ἤ συγγενικό μας πρόσωπο, ἐνημερώνουμε καί προσκαλοῦμε καί τόν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας. Εἰδάλλως καταλύουμε τήν ἐκκλησιαστική τάξη μέ ὄχι εὐχάριστα ἀποτελέσματα.

15. Ἐπειδή τό εὐχέλαιο δέν ἔχει σχέση μέ ἐπαγγελματικούς χώρους καί ἀφορᾶ ἀποκλειστικά σέ σοβαρά ζητήματα σωματικῆς, ψυχικῆς ἤ διανοητικῆς ἀσθένειας, γιά τό λόγο αὐτό ἀποκλείεται καί ἡ τέλεσή του σέ ἐπαγγελματικούς χώρους.

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Περισσότερα στοιχεία γιά τό μυστήριο τοῦ εὐχέλαιου