ΚΗΔΕΙΑ

 

1. Ὅταν κάποιος πεθάνει εἰδοποιεῖται ὁ Ἱερέας γιά νά τελέσει τρισάγιο. Ἡ ὥρα τέλεσης τῆς κηδείας καθορίζεται ἀπό τόν Ἱερέα σέ συνεργασία μέ τήν οἰκογένεια καί τό γραφεῖο τελετῶν (κηδειῶν).

2. Γιά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου ἀπαιτεῖται ἡ ἔκδοση ἄδειας ταφῆς ἀπό τήν οἰκεία δημοτική ἀρχή. Ἄν εἶναι Σαββατοκύριακο ἤ ἀργία ἀρκεῖ ἡ Βεβαίωση-Γνωμάτευση Θανάτου τοῦ ἰατροῦ-νοσοκομείου. Στην περίπτωση ἀτυχήματος ἤ ἀδιευκρίνιστου θανάτου ἀπαιτεῖται νεκροψία.

3. Δέν κηδεύονται οἱ αὐτόχειρες (ὅσοι δηλαδή αὐκτοκτονοῦν).

4. Ἄν ἡ οἰκογένεια ἐπιθυμεῖ τή χρήση ἐνοριακῆς αἴθουσας ἤ ἄλλου χώρου ἐστίασης θά πρέπει μόνη της νά ἀναζητήσει τέτοιο χῶρο.

5. Γιά τό ἄνοιγμα τοῦ τάφου εἰδοποιεῖται ὁ ἁρμόδιος δημοτικός ὑπάλληλος.

6. Ἀπαγορεύεται ὁ ὑπερβολικός στολισμός τοῦ Ναοῦ. Τό γραφεῖο κηδειῶν πού θα ἔχει ἀναλάβει τή διεκπεραίωση τῆς ταφῆς ἐπιτρέπεται νά κομίσει ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μόνο τόν νεκρό. Ἀπαγορεύεται νά εἰσαχθοῦν ἀνθοστῆλες, βάζα, εἰκόνες, μανουάλια, νεκροκράββατο (ὁ ναός ἔχει τά σχετικά μέ τό μυστήριο ἀντικείμενα) καί ὅ,τι ἄλλο ἀπάδει στό μυστήριο καί τήν ἐκκλησιαστική τάξη. Τά μυστήρια στό Ναό τελοῦνται μέ λατρευτικά ἀντικείμενα τοῦ ἴδιου τοῦ Ναοῦ, πού μένουν ἀποκλειστικά ἐντός τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί δέν εἶναι οὔτε δανειζόμενα οὔτε μεταφερόμενα ἀπό τόν οἱονδήποτε. Ἡ σύγχρονη πρακτική πού ἔχει γενικευθεῖ μέ ἕνα σκηνικό πού στήνεται καί ξεστήνεται ἀπό μή ἐκκλησιαστικά πρόσωπα ἔχει ἐκτρέψει καί τή λειτουργία τῶν γραφείων, ἡ ὀρθή ἁρμοδιότητα τῶν ὁποίων περιορίζεται στήν ἔκδοση ἄδειας ταφῆς, καί μεταφορᾶς τοῦ νεκροῦ. Τά ἀκαλαίσθητα, καί ἀταίριαστα μέ τήν ἱερότητα τῶν ναῶν μας νεκρικά ἐξαρτήματα, (οἱ ΙΝΟΧ κατασκευές ἤ ἀλουμινίου, μέ τούς βαρύγδουπους ἀμφορεῖς-βάζα, τό ψεύτικα- τεχνητά φωτιζόμενο νεκροκράββατο) μεγεθύνουν τή διάσταση μεταξύ τῆς ἀναστάσιμης ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ψεύτικου – προσωρινοῦ, σαλονάτου διακόσμου πού τά γραφεῖα κηδειῶν ἀνεξέλεγκτα εἰσάγουν ἐντός τοῦ ἁγιασμένου χώρου τοῦ ναοῦ. Δυστυχῶς ἐπέτρεψε ἡ Ἐκκλησία μέ τή σιωπή της τήν ἐξάπλωση καί γενίκευση ἑνός κακῶς κειμένου.

7. Δέν ἐπιτρέπονται ἐντός τοῦ Ναοῦ, κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου, νεκρολογίες καί ἐπιτάφια ἀναγνώσματα, πλήν τῶν ὁριζομένων ἀπό τό ἰσχύον πρωτόκολλο.

8. Στήν ταφή τοῦ νεκροῦ νά κομίζεται ἀντί κρασιοῦ ἤ ἔστω μαζί μέ τό κρασί καί λάδι.

9. Ἐπιτοίχια κόλληση τῶν ἀνακοινώσεων γιά τήν κηδεία ἀπαγορεύεται. Μία ἀνακοίνωση τοποθετεῖται καί αὐτή ἐντός τοῦ πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ.

10. Δέν ἐπιτρέπουμε τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ψάλτη τοῦ ναοῦ ἀπό ἄλλους ψάλτες ἀτομικῆς προτίμησης.

11. Δέν ἐπιτρέπουμε τή βιντεοσκόπηση-μαγνητοσκόπηση Κηδείας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ