Ι. Πιστοποιητικό Ἀγαμίας (ἤ ἐλευθερογαμίας) τύπου Β΄

 

– αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ ἐνδιαφερομένου μέ τήν ταυτότητά του καί ὑπογραφή ὑπεύθυνης δήλωσης τοῦ νόμου

– δύο (ἐνήλικες) μάρτυρες (ὄχι γονεῖς καί ἀδέρφια), χριστιανοί ὀρθόδοξοι ἡμεδαποί μέ τίς ταυτότητές τους, ἤ νομίμως καί μονίμως διαμένοντες ἐν Ἑλλάδι ὁμόδοξοι ἀλλοδαποί μέ τά νομιμοποιητικά ἔγγραφα

– πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπό τόν Δῆμο πού ἀνήκει ὁ αἰτών

– κληρικόσημα

– ἀντίγραφο ληξιαρχικῆς πράξης πολιτικοῦ γάμου, ἄν ἔχει προηγηθεῖ τέτοιος (μέ ἐπίσημη μετάφραση ἄν τελέστηκε στό ἐξωτερικό)

– ἀντίγραφο ληξιαρχικῆς πράξης θανάτου τοῦ/τῆς συζύγου ἄν ἔχει προηγηθεῖ, καί ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο ἀποβλέπει σέ ἄλλο Γάμο

– ἀντίγραφο Διαζευκτηρίου ἀπό τήν οἰκεία ἐκκλησιαστική ἀρχή (Μητρόπολη ὅπου τελέστηκε ὁ Γάμος) μέ τήν εἰδική σήμανση (συνήθως κόκκινη) ὅτι ἐκδίδεται ἀποκλειστικῶς διά τήν ἔκδοσιν ἀδείας Γάμου (δευτέρου ἤ τρίτου)

– ὅ,τι ἔγγραφα ἀφοροῦν τόν/τήν ἐνδιαφερόμενο/η καί εἶναι σέ ξένη γλῶσσα ἀπαιτεῖται ἐπίσημη μετάφρασή τους ἀπό ἑλληνική πρεσβεία ἤ προξενεῖο.

– στήν περίπτωση ἀλλοδαπῶν πού βαπτίστηκαν σέ ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ ἐξωτερικοῦ καί δέν προκύπτει αὐτό ἀπό κάποιο ἄλλο ἔγγραφο, ἀπαιτεῖται βεβαίωση ἀπό τήν ἐκεῖ οἰκεία ἐκκλησιαστική ἀρχή ὅτι ὁ αἰτών εἶναι χριστιανός ὀρθόδοξος.