ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΩΝ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ – ΠΕΡΑΙΑΣ

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
σεβαστοί Πατέρες,
ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε,
κ. Διοικητά,
ἐκπρόσωποι φορέων,
εὐλαβές Ἐκκλησίασμα,

    Παρασκευή 22 Ἀπριλίου, δύο ἡμέρες πρίν τή λήξη τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καί ὁ Θεός μᾶς ἀξίωσε νά πραγματοποιήσουμε τά Θυρανοίξια τοῦ ἀνεγειρόμενου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Μόλις πρίν δύο χρόνια, τήν 5η Ἀπριλίου τοῦ 2003 ἐσεῖς ὁ ἴδιος τελέσατε τήν κατάθεση θεμέλιου λίθου σέ αὐτόν τόν ἱερό τόπο. Χαιρόμαστε πού ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός εὐδόκησε νά ἔλθουν σέ αἴσιο πέρας οἱ βασικές ἐργασίες ὥστε σήμερα να καταστεῖ, ἔστω καί μέ προφανεῖς ἐλλείψεις, προσβάσιμος καί λειτουργίσιμος ὁ ὑπόγειος χώρος τοῦ Ναοῦ. Τή χαρά αὐτή τή συμμεριζόμαστε μέ ὅλους ὅσοι ἐνεργά ἔχουν συμβάλλει στήν ἐπιτυχή ἔκβαση τοῦ ἐγχειρήματος.

    Δοξαστικά, μέ τήν καρδιά, τόν νοῦ καί τά χείλη, εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο τῆς λαμπρότητας καί Κύριο τῆς ζωῆς μας, Ἰησοῦ Χριστό, τόν Μονογενή Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ Πατρός, Αὐτόν πού ἔδωσε τή χάρη τοῦ Παρακλήτου στόν κόσμο ὅλο, καί στόν τόπο αὐτό τῆς Περαίας, ὅπου μιά καινούργια ὁροθεσία οὐρανοῦ και γῆς συναντᾶται καί οἰκοδομεῖται.

   Γόνυ εὐχαριστίας κλίνουμε στούς πρωτοκορυφαίους τῶν Ἀποστόλων, Πέτρο καί Παῦλο, οἱ ὁποῖοι διευθέτησαν τίς ἐκκρεμμότητες, ἄνοιξαν δρόμο στά ἀδιέξοδα, καί ὁδοποίησαν τήν ὁμαλή πορεία τῶν ἐδῶ ἐργασιῶν.

    Δεόντως εὐχαριστοῦμε καί ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε, καθότι μέ τήν εὐχή καί τίς πατρικές συμβουλές σας ἔγινε ἡ ἔναρξη τῶν ὅλων προσπαθειῶν, ἀπό τή σύνταξη ἀκόμη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς μελέτης, καί μέ τήν εὐχή σας περαιώνεται ἡ κάθε φάση τῆς προκείμενης προσπάθειας.

    Ὠφειλετικῶς, εὐχαριστοῦμε τόν Δήμο Θερμαϊκοῦ, τόσο τόν κ. Δήμαρχο ὅσο καί σύνολο τό Δημοτικό Συμβούλιο, τό τωρινό καί τό προαπελθόν, γιά τήν παραχώρηση τοῦ οἰκοπέδου καί τίς διάφορες κατά καιρούς διευκολύνσεις καί παροχές.

    Ἐπίσης, εὐχαριστίες πρέπουν στούς συνεφημερίους μου, τούς κυρίους Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους, ὅλους αὐτούς μέ τούς ὁποίους συνεργάστηκα καί, τώρα, συνεργάζομαι, ὅλους ὅσοι διατελοῦν καί ὅσοι διετέλεσαν μέλη τῆς Ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου. Ὅλοι τους κατέθεσαν κόπο, χρόνο καί μεράκι, στήριξη στά ἀνοίγματα καί τό ρίσκο πού χρειάστηκε γιά νά φτάσουμε σήμερα νά βλέπουμε αὐτό τό ἀποτέλεσμα.

    Δέν εἶναι χωρίς σημασία ἡ ἀναφορά σε δύο οἰκογένειες, οἱ κεφαλές τῶν ὁποίων εἶναι αὐτάδελφοι καί ἀναδείχθηκαν μεγάλοι εὐεργέτες αὐτοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ κύριοι Ναπολέων και Χαρίλαος Ζαφειρίδης. Κοντά σέ αὐτούς αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά μνημονεύσω τή διεύθυνση τῆς ΑΛΦΑ Τράπεζας γιά τό δάνειο πού μᾶς παρεῖχε, προκειμένου νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ ἐργασίες, τίς κυρίες τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν ἡ <<ΑΓΑΠΗ>> γιά τήν οἰκονομική καί ὄχι μόνο βοήθειά τους, τίς κυρίες τῆς Ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως, τούς τεχνικούς συμβούλους πού συνεργάστηκαν μαζί μας, τόν Ἀρχιτέκτονα κ. Δημήτριο Χριστίδη, τόν Μηχανολόγο, κ. Χρήστο Τράκκα, καί ἄλλους, τά διάφορα συνεργεῖα, τά ὁποῖα φιλότιμα καί μέ συνέπεια συνεργάστηκαν καί ὑπέμειναν τίς πολλές παρατηρήσεις μας καί ὑποδείξεις.

    Ἐπίσης, εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Τεχνική Ἑταιρεία τοῦ κ. Θωμᾶ Πανταζῆ, ὁ ὁποῖος μέ σύμφωνη γνώμη τῶν συνεργατῶν του χρηματοδότησε σοβαρό τμῆμα τοῦ ἔργου, ἐνῶ ἀργότερα θά λάβει τό ἀντίτιμο τῶν ἐργασιῶν του, προσφέροντάς μας οὐσιαστική διέξοδο στήν ἀδιέξοδη οἰκονομική στενότητα ἀπό τήν ὁποία ὑποφέραμε.

Τέλος, θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλους τούς δωρητές ἀνώνυμους καί ἐπώνυμους, οἱ ὁποίοι προσέτρεξαν ἐκθύμως νά καλύψουν τά ἔξοδα ἀγορᾶς μεγάλου μέρους τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ Ναοῦ καί τῶν λειτουργικῶν ἀντικειμένων, καί τόν εὐλαβή λαό τοῦ Θεοῦ χάριν τοῦ ὁποίου διαμορφώθηκε αὐτός ὁ τόπος λατρείας τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ὅσους μνημονεύσαμε, Σεβασμιώτατε, καί ὅσους ἀπό λήθη καί ἀνθρώπινη ἀδυναμία παραλείψαμε, ἄς τούς μνημονεύσει ὁ Ἅγιος Θεός ὁ ὁποῖος καί εἶναι ὁ παροχέας κάθε ἀγαθοῦ καί δωρήματος. Αὐτός γνωρίζει πῶς θά παράσχει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς μαζί μέ τό εἶναι καί τό εὖ εἶναι, στόν παρόντα καί τόν μέλλοντα κόσμο τῆς Βασιλείας του.
Ὡς εὖ παρέστειτε, Σεβασμιώτατε Πάτερ!

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀθανάσιος Χύτας